Q.1
एन आर एन ए इटालीको निर्वाचन नतिजा सन्तोषजनक छ?